Startup Marketing

“Successful startup marketing requires that you have both a great product and great marketing.”

Startup ที่ประสบความสำเร็จต้องมีทั้งสินค้าหรือบริการ และการตลาดที่ยอดเยี่ยม

เราจึงต้องให้ความสนใจทั้งสองส่วน คือส่วนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ การทำให้ได้ลูกค้าใหม่เข้ามา (Customer Acquisition) และการดำเนินการเพื่อปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ตรงตามต้องการของตลาด (Improving your product-Market fit)

ด้วยประสบการณ์ของเราที่มากกว่า 12 ปี เราเข้าใจกระบวนการเกิด Startup เป็นอย่างดี เราต้อง Acquired ลูกค้าเข้ามาให้ได้ ด้วยวิธีและช่องทางที่ใช้ ซึ่งต้องมีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ มีขั้นตอน สามารถ Tracking ช่องทาง และต้นทุนเปรียบเทียบกันได้ รวมทั้งขั้นตอนการสำรวจความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ ของผู้ใช้งานเพื่อการปรับปรุงสินค้าหรือบริการของเราให้เหมาะสมกับตลาด

ถ้าคุณกำลังมองหาบริการเหล่านี้

Improving lead generation

Improving messaging

Improving our website

A better strategy

Improve our buyer’s journey

Better visibility in market

Connect marketing and sales efforts

Better insights to drive action

Getting things done

Improve ROI and attribution

Another area

Lead generation and customer acquisition for startups

Customer Acquisition Cost and Customer’s Lifetime Value

Helping startups gain traction

startup-marketing-1-campaigns-new

Campaigns

startup-marketing-2-ads-new

Ads & PPC

startup-marketing-3-social-new

Social Strategy

startup-marketing-4-content-new

Content Strategy

startup-marketing-5-ux-new

UX & Optimization

startup-marketing-7-analysis-new

Analysis & Data

เราเข้าใจการทำงานของ Startup
สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรุณาแจ้งข้อมูลของคุณให้เราทราบ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

Start typing and press Enter to search